Medezeggenschapsraad (MR)

Medezeggenschapsraad (MR)

De MR heeft diverse taken en bevoegdheden binnen de schoolorganisatie. Om initiatieven door te voeren heeft het bevoegd gezag (de directie) veelal advies of instemming van de MR nodig. Dit is wettelijk geregeld via de WMS (Wet Medezeggenschap op Scholen)

Er zijn twee soorten rechten: adviesrecht en instemmingsrecht. Bij adviesrecht komt het erop neer dat de directie een serieuze reactie moet geven op elk door de MR gegeven advies, maar deze niet hoeft over te nemen.

Bij adviesrecht gaat het om o.a. de volgende onderwerpen:

 • lesrooster
 • besteding middelen
 • organisatie van de school
 • vakantieregeling
 • nieuwbouw
 • onderhoud van de school

Bij beslissingen met instemmingsrecht heeft de directie de goedkeuring van de MR nodig.

Hierbij gaat het om zaken als:

 • schoolplan
 • schoolregelement
 • onderwijskundige doelstellingen
 • regels arbeidsomstandigheden

Bij sommige onderwerpen heeft alleen de personeelsgeleding instemmingsrecht. Hierbij gaat het voornamelijk over zaken als formatiebeleid, werktijden, nascholing, werkoverleg en verlof. Bij andere onderwerpen heef alleen de oudergeleding instemmingsrecht.

Hierbij gaat het o.a. over onderwijstijd, informatie uitwisseling richting ouders en vrijwillige ouderbijdrage. Wanneer één geleding instemmingsrecht heeft, dan heeft de andere geleding adviesrecht.

Agenda

U bent altijd welkom om een vergadering bij te wonen, indien er agendapunten zijn die uw interesse hebben. Van tevoren kan bekeken worden in hoeverre er sprake is van spreekrecht. Wilt u dit wel van tevoren aangeven via mr@sbohetavontuur.nl De vergaderingen zijn altijd in de teamkamer van het Avontuur en vinden plaats van 19.30 uur tot 21.00 uur.

Teamgeleding

 • Mariska van Oosten, leerkracht
 • Kelly Stokkers, leerkracht
 • Oudergeleding